تربت آقا امام حسین علیه السلام

قال الله تعالى

وَ إِنْ مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

 

عارف رومى در معنى آن گفته:

گر ترا از غيب چشمى باز شد

با تو ذرات جهان همراز شد

 

نطق خاك و نطق آب و نطق گل

هست محسوس حواس اهل دل

 

جمله ی ذرات عالم در نهان

با تو می گويند روزان و شبان

 

ما سميعیم و بصير و باهشيم

با شما نامحرمان ما خامشيم

 

از جمادى سوى جان جان شويد

غلغل اجزاى عالم بشنويد.

 

فاش تسبيح جمادات آيدت

وسوسه تاويلها بزدايدت

 دانلود کتاب

داستانهايى از خاك تربت امام حسين ع